Tuesday, March 29, 2011

Esx 4.1 Update 1 vcenter server & client 4.1 Upgrade işlemleri

Hazırlayan : Kardeş Serdar Osman Tekin aka "Apprantice"

ESX upgrade

1 - 4.0 dan 4.1 update 1 'e direk geçiş için gerekli dosyalar
    a)  pre-upgrade-from-esx4.0-to-4.1-update01-348481
    b)  upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.260247-release
disk üzerinde en az 1 GB lık boş alan olması gerekiyor..

2 - upgrade edilecek host maintenance mode'a alınır.command line dan yada vcenterdan.
    eğer command line dan verilecek ise bu parametre /vmware dizini altında verilmeli
    command line = vimsh -n -e /hostsvc/maintenance_mode_enter


3-    esxupdate update --bundle=pre-upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.260247-release.zip
    esxupdate update --bundle=upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.260247-release.zip
   

4 -     reboot

5-    vimsh -n -e /hostsvc/maintenance_mode_exit.maintenance moddan çıkş commandı yada web interfaceden yapılabilir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vcenter upgrade plugin (update manager) kurulumu ve host update
---------------------------------------------------------------------------

1- update manager kurulum dosyasını çalıştırdıktan sonra , vcenter 64 bit DSN ile çalışmasına rağmen 32bit DSN istiyor update manager
    32bir DNS oluşturmak için,   
    %systemdrive%\Windows\SysWoW64\Odbcad32.exe
    komutundan sonra .DSN oluşturularak vcenterın kurulu olduğu database'e bind edilerek ,çalıştırılır.
2- update manager kurulumundan sonra
    a)Home/update manager tabından download patches tabından son patchler yuklenebılır.
    b)ikinci adımda baseline grup oluşturularak compiance view tabından scan butonu ile sistemdeki sanal makinelerin yada hostların guncellemelerı alınır.
    c)stage butonu ile guncellemeler secılerek ıstenılen guncelleme yuklenır.,

!!!Hostların upgrade i sırasında update center down oluyor bu sürede plugin penceresinde enable duruma getirilir.services konsolu işe yaramıyor.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Vcenter Upgrade yapılması ve SQL server 2005 kurulumu...
--------------------------------------------------------------------------------------------

1 - vcenter upgrade sırasında sql server 2005 kurulum hatası verıyor. bu sebeple sql2005 i ilk once kurup vcenter ıcın database olusturduktan sonra vcenter upgrade işlemi başlatılır.
sql kurulumu bittikten sonra database oluşturma kodu:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

use [master]
go
CREATE DATABASE [VCDB] ON PRIMARY
(NAME = N'vcdb', FILENAME = N'C:\VCDB.mdf', SIZE = 2000KB, FILEGROWTH = 10% )
LOG ON
(NAME = N'vcdb_log', FILENAME = N'C:\VCDB.ldf', SIZE = 1000KB, FILEGROWTH = 10%)
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
go
use VCDB
go
sp_addlogin @loginame=[administrator], @passwd=N'1q2w3e4r5tY', @defdb='VCDB',
@deflanguage='us_english'
go
ALTER LOGIN [administrator] WITH CHECK_POLICY = OFF
go
CREATE USER [administrator] for LOGIN [administrator]
go
sp_addrolemember @rolename = 'db_owner', @membername = 'administrator'
go
use MSDB
go

CREATE USER [administrator] for LOGIN [administrator]
go
sp_addrolemember @rolename = 'db_owner', @membername = 'administrator'
go

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - bu işlem ile database oluşturduktan sonra 64Bitlik DSN tanımlamak ve sql servera bağlanmak için,
    a)Open up the Start menu and navigate to Administrative Tools –> Data Sources (ODBC).
    b)Navigate to the System DSN tab and click Add. Make sure you click on the System DSN tab before you create the DSN
    c)SQL Server Native Client 10.0 işatretlenir.
sonraki aşamalarda oluşturduğumuz database seçilir ve işlem tamamlanır.

No comments:

Post a Comment